เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะฯ ประจำปีการศึกษา 2562-2563

File Description File size Downloads
pdf 1.1.1 ทักษะงานจักรยานยนต์ ปวช. 407 KB 1412
pdf 1.1.2 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 442 KB 1020
pdf 1.1.3 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 406 KB 684
pdf 1.1.4 ทักษะงานสีรถยนต์ ปวช..docx 436 KB 313
pdf 1.2.1 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีส ปวส. 426 KB 545
pdf 1.2.2 ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล ปวส. 408 KB 548
pdf 1.2.3 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 425 KB 651
pdf 1.2.4 ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ ปวส..docx 426 KB 277
pdf 1.3 ทักษะช่างอากาศยาน.docx 515 KB 206
pdf 1.4 ทักษะระบบขนส่งทางราง.DOCX 410 KB 381
pdf 1.5.1 ทักษะงานกลึงชิ้นงาน.docx 954 KB 931
pdf 1.5.2 ทักษะงานวัดละเอียด ปวช..docx 694 KB 613
pdf 1.5.3 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช..docx 475 KB 597
pdf 1.6.1 ทักษะมาตรวิทยามิติ.docx 333 KB 482
pdf 1.6.2 ทักษะออกแบบแลเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส..docx 587 KB 556
pdf 1.6.3 ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (cAD-CAM) ปวส..docx 434 KB 570
pdf 1.7.1_1 ทักษะการเชื่อม SMAW_GTAW ปวช..docx 451 KB 514
pdf 1.7.1_2 ทักษะการเชื่อม SMAW_GTAW ปวช..docx 1 MB 1274
pdf 1.7.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวช..docx 576 KB 764
pdf 1.8.1 ทักษะ SMAW_GTAW_GMAW ปวส..docx 419 KB 387
pdf 1.8.1_2 ทักษะ SMAW_GTAW_GMAW ปวส..docx 539 KB 354
pdf 1.8.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวส..docx 712 KB 322
pdf 1.9.1 ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ปวช. 1 MB 1037
pdf 1.9.2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปวช. 456 KB 802
pdf 1.9.2_2ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ ปวช. 1 MB 696
pdf 1.10 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 531 KB 672
pdf 1.11 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ PLC ปวส. 450 KB 486
pdf 1.12.1 ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) 458 KB 576
pdf 1.12.2ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช. 515 KB 633
pdf 1.12.3 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 461 KB 503
pdf 1.13 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวส. 482 KB 503
pdf 1.14.1 ทักษะแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ _ปวช 425 KB 510
pdf 1.14.1 ทักษะแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ _ปวช แบบ 498 KB 283
pdf 1.14.2 ทักษะแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์_ปวส 404 KB 266
pdf 1.15 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช. 316 KB 454
pdf 1.16.1 ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย_ปวส. 521 KB 422
pdf 1.16.2 ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ปวช หรือ ปวส. 468 KB 670
pdf 1.17.1 ทักษะงานปูน ปวช. 449 KB 603
pdf 1.17.2 ทักษะงานไม้ ปวช. ปี 62 769 KB 316
pdf 1.17.3 ทักษะงานไม้ ปวช. ปี 63 818 KB 498
pdf 1.17.4 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ปวส. 545 KB 450
pdf 1.18 ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ปวส. 912 KB 415
pdf 1.19.1 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง ปวช. 568 KB 245
pdf 1.19.2 ทักษะงานทำหุ่นจำลอง ปวช. 469 KB 243
pdf 1.19.3 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 359 KB 240
pdf 1.19.4 ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ปวส. 539 KB 224
pdf 1.20 ทักษะงานคอนกรีต ปวส. 633 KB 386
pdf 2. ทักษะงานฝึกฝีมือ_ปวช. 2 MB 703
pdf 3.1.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช 62 482 KB 332
pdf 3.1.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช 63 499 KB 806
pdf 3.1.2 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวช 62 449 KB 285
pdf 3.1.2 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวช 63 430 KB 757
pdf 3.2.1 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช 62-63 402 KB 671
pdf 3.2.2 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช 62-63 423 KB 409
pdf 3.2.3 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ ปวส 62-63 507 KB 1004
pdf 3.3.1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ Marketine Challenge 62 330 KB 391
pdf 3.3.1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ Marketine Challenge 63 328 KB 1143
pdf 3.3.2 การสร้างสรรค์ทางการตลาด Marketing Creative plan ปวส 62-63 430 KB 1110
pdf 3.4 การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 582 KB 1197
pdf 3.5 การจัดแสดงสินค้าและการบริการลูกค้า 62 383 KB 512
pdf 3.5 การจัดแสดงสินค้าและการบริการลูกค้า 63 328 KB 595
pdf 3.6 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce).doc 481 KB 1706
pdf 3.7 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (แบบจำ 628 KB 463
pdf 4.1.1 การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (62) 429 KB 265
pdf 4.1.2 การออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานส 411 KB 328
pdf 4.1.3 การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (63) 409 KB 726
pdf 4.1.4 การออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานส 428 KB 507
pdf 4.2.1 การประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 62 408 KB 302
pdf 4.2.2 การประยุกต์ดอกไม้สดเชิงธุรกิจสู่มาตรฐาน62 404 KB 223
pdf 4.2.3 การประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 63 425 KB 412
pdf 4.2.4 การประยุกต์ดอกไม้สดเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 406 KB 266
pdf 4.3.1 การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 408 KB 388
pdf 4.3.2 การประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 300 KB 237
pdf 5.1.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 498 KB 264
pdf 5.1.2 มัลติมีเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา 538 KB 233
pdf 5.1.3 ทักษะ 2D แอนิเมชั่น 501 KB 550
pdf 5.1.4 ทักษะการออกกแบบ 3D แอนิเมชั่น 473 KB 534
pdf 5.2.1 ทักษะจิตรกรรมไทย 407 KB 221
pdf 5.2.2 ทักษะการวาดภาพ 404 KB 265
pdf 5.2.3 ทักษะการวาดสีน้ำหุ่นนิ่ง 406 KB 238
pdf 5.2.4 ทักษะประติมากรรม 422 KB 182
pdf 5.3.1 ทักษะการออกแบบและตกแต่ง 62 ปวช. 338 KB 203
pdf 5.3.2 ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 62 ปวช. 326 KB 194
pdf 5.3.3 การออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ 63ปวช 383 KB 444
pdf 5.3.4 ทักษะออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ์ 358 KB 298
pdf 5.4 ทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี 560 KB 190
pdf 5.5 ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ 2562 499 KB 137
pdf 5.5 ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ 2563 462 KB 227
pdf 6.1.1.1 ประเภท Classic Bartender 548 KB 715
pdf 6.1.1.2 ประเภท Flair Bartender 602 KB 813
pdf 6.1.2 ประเภททักษะบริการอาหารและเครื่องดื่ม 556 KB 841
pdf 6.2.1 ทักษะการนำเสนอรายการนำเทียวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 62-63 ปวช. 310 KB 436
pdf 6.2.2 ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว (สุดยอดมัคค 448 KB 611
pdf 7.1.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์_ 445 KB 754
pdf 7.1.2 ทักษะทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 412 KB 804
pdf 8.1ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ปี 2562-2563 471 KB 249
pdf 8.2 ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ ปี 2562-2563 475 KB 279
pdf 8.3ทำเกณฑ์การแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว 62 - 63 412 KB 314
pdf 8.4 ทักษะอาหารจานเดียว(ระยะสั้น) 625 KB 466
pdf 8.5 ทักษะลีลาศ(ระยะสั้น) 252 KB 271
pdf 8.5-ทักษะลีลาศระยะสั้น 252 KB 140
pdf 9.1-การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ชาย 416 KB 728
pdf 9.2-การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-หญิง 435 KB 629
pdf 9.3-การประกวดร้องเพลงไทยสากล-ชาย 436 KB 545
pdf 9.4-การประกวดร้องเพลงไทยสากล-หญิง 417 KB 494
pdf 9.5-การประกวดร้องเพลงสากล-ชาย 439 KB 435
pdf 9.6-การประกวดร้องเพลงสากล-หญิง 457 KB 467
pdf 9.7-การประกวดโพล์คซอง 622 KB 698
pdf 9.8-การประกวดดนตรีสากล 527 KB 571
pdf 9.9.1 ทักษะพื้นฐานดนตรีไทย 682 KB 710
pdf 9.10การพูดในที่สาธารณะปี 62 715 KB 327
pdf 9.10การพูดในที่สาธารณะปี 63 544 KB 1317
pdf 9.11 สนุทรพจน์ภาษาจีน 610 KB 759
pdf 9.12 สุนทรพจน์ภาษาไทย 541 KB 1203
pdf 9.13 รักการอ่าน 516 KB 1067
pdf 9.14 พูดสาธิต ภาษาอังกฤษ 489 KB 1095
pdf 9.15 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย _28_09_62 178 KB 1187
pdf 9.16 การประกวดมารยาทไทย 566 KB 1089
pdf 9.17 เล่านิทาน 514 KB 980
pdf 9.18 STEM ปวช Final 610 KB 840
pdf 9.19 เกณฑ์ STEM 62 - 63 (ปวส.) 548 KB 672
doc แบบใบสมัคร ใบรายงานผลและประกาศผล 203 KB 3368

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *