คณะกรรมการ อศจ.ชัยภูมิ

นายประทีป อนิลบล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

นายสำราญ ศรีภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน รองประธานกรรมการคนที่ ๑
นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี
ประธานสภาหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนสภาหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
นายรัฐการ ด่านกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์
แรงงานจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์
อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
นายสมเกียรติ แถวไธสง
ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
นางเขมิกาญ์ เลาหพงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผู้แทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสมผัด อินทรมา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอาชีวศึกษา
นายธัช แสงใส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอาชีวศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี คันศร คงยืน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ
นายบรรลือศักดิ์ มานาดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ
นายนพดล ฉัตรชัยพลรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาคเอกชน
นายธนณัฏฐ์ โชติอัครวิเศษ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาคเอกชน
นายฉลอง นพคุณ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
นายสมชาย เจริญผล
หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
นางสาวปริศนา ทันท่าหว้า
เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ